Kapitola 1 Verš 2

1:2

Desať sefír Ničoty a 22 zakladajúcich písmen, tri Matky, sedem Dvojitých a 12 Základných*.

*jednoduchých

(ב) עשר ספירות בלי מה  ועשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמןת ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות:

VÝKLAD:

Sefer Jecira spolu s Talmudom (mišna Jadajim), patrí medzi prvé hebrejské diela, ktoré sa zaoberali skúmaním hebrejčiny ako jazyka, inak sa tomuto odboru začali Židia venovať až pod vplyvom svojich arabských vzorov. Prvými bádateľmi v tejto oblasti boli Sa´adja Gaon (prelom 9. a 10. storočia), Jehuda Hajjúdž a Jona, volaný tiež ibn Džannáh. V 12.storočí n.l. na nich nadviazali Abraham ibn Ezra a rodina Kinchi z Provence. Bol to ale skôr jazykovedný výskum, nie mystický, o ktorom je v Sefer Jecire reč.

Hebrejčina používa písmo aramejského pôvodu, tzv. štvorcové. Jeho najstaršia známa podoba pochádza z 2. stor. p.n.l. Pôvodne používali s najväčšou pravdepodobnosťou písmo kanánske (asi 1400 p.n.l.), ktoré sa vyvinulo s protosínajského (asi 1800 p.n.l.) inšpirované egyptskými hieroglyfmi s medzistupňom v tzv. Darnellových nápisoch. Sú indície, že za týmto všetkým stálo prasemitské písmo, ale nie sú na to relevantné dôkazy.

Inak je hebrejčina ako jazyk doložená v Starozákonnej literatúre, kde sa nazýva lašon kanaaní (jazyk kanaánsky; Iz 19.18, alebo jehudít (júdština, v niektorých prekladoch židovština; 2 Kr 18.26, 28; Neh 13.24)), pričom súbežne s ňou je dokladovaná aj aramejčina (2 Kr 18.26).

Názov ivrit (hebrejčina) je doložená v mišne (Jadajim IV, 5) a v gréckom preklade Knihy Sírachovec z asi roku 130 p.n.l.

Niekedy od 5.stor.p.n.l., po návrate z Babylonského zajatia, sa ale hebrejčina prestala používať a bola vytlačená a nahradená aramejčinou, rečou Ježišovej doby, pretože mala silný politicko-ekonomický post. A spolu s postavením aramejčiny dostávalo zelenú aj aramejské písmo. Hebrejčina sa ostáva používať už len v písanej forme, je to reč Zákona. Bežný ľud jej už nerozumel a preto predčítavanie Písiem v synagógach, prebiehalo so simultánnym prekladom do aramejčiny. Tieto preklady sa začali aj zapisovať, to sú targúmy – aramejské preklady hebrejských svätých písiem. Aj Mišna je písaná akousi zlátaninou hebrejčiny a aramejčiny. Nie je to už čistá biblická hebrejčina a býva nazývaná  jazykom mudrcov – lašon he-kamim.

Od polovici 18. stor. n.l.začali Židia hebrejčinu používať s väčším dôrazom a úspechom a tak sa v 20.stor.n.l. mohla opäť stať, po vyhlásení štátu Izrael (1948), čo by predtým kvázi mŕtvy jazyk, štátnym jazykom.

Človek znalý biblickej hebrejčiny, bez problémov rozumie aj textom v súčasnej hebrejčine, ktorej slovná zásoba je samozrejme obohatená o neologizmy. Pravidlo platí aj opačne. Kto rozumie súčasnému ivritu, v biblickom texte sa tiež nestratí. Hebrejčina bola akoby na stáročia zakonzervovaná a potom znovu oživená. To sa o iných rečiach, ktoré sa vyvíjali,  nemôže povedať. Keby sa zachovali kvázi texty slovenčiny spred 2500 rokov, nerozumeli by sme jej.

Z tohto pohľadu je sporné, či mohol byť svet naozaj stvorený za pomoci hebrejskej abecedy. Božie cesty a inšpirácie však stoja mimo dosah ľudského chápania a ja sa necítim kompetentná autenticitu hebrejskej abecedy ani spochybňovať, ani obhajovať.

Desať sefír býva označovaných ako desať prvotných cifier (Christopher B. Kaiser), pračísiel, desať praidejí, desať praslov…V úplnom slova význame nie sú nič z toho. Tieto označenia len lepšie sprístupňujú pochopenie toho, čo sa nedá vysloviť. Pretože to, čo nie je vyslovené/vysloviteľné nemožno pochopiť, preto sa kabalisti (mekabelim) snažili takéto pojmy aspoň obrazne opísať.

Ak budeme rozoberať číslovku 10 všeobecne, neprídeme na to, že by bolo toto číslo nejak privilegované (snáď len 10 prstov; aj tak ich je dokopy nakoniec 20), nemá ani špeciálne postavenie v matematike, narozdiel od dvojkovej sústavy, alebo prvočísel…Cez to všetko je toto číslo v mystike symbolom zavŕšenia a dokonalosti a v Oriente bolo známe dávno pred európskou kultúrou. Nezabúdajme, že nulu zaviedli do aritmetiky Arabi a bez nej sa ani dvojková sústava, s ktorou sa už dá komunikovať nie len s počítačmi, ale aj s možnými mimozemsťanmi, nezaobíde.

V kabale spomínanú zavŕšenosť (stvorenia) zastupujú sefiry a o dokonalosti stvorenia nie je pochýb, aj keď vždy sa nájdu oponenti. Ja vravím, nech ktorýkoľvek z nich skúsi stvoriť nanovo svet, podľa možnosti iný ako ten náš a stojaci na iných fyzikálnych zákonoch, v ktorom je možný život, potom sa budem s nimi baviť o kritike sveta nášho, vrátane evolučných “kvázi” chýb.

Slovo SEFIRA znamená doslova “počítanie” (mispar=číslo) a v kabalistickej tradícii sú sefiry zdroje, z ktorých čísla pochádzajú. Pod číslom treba chápať skôr akési množstvo, kvantum, ako je napríklad kvantum fotónov ponímané v kvantovej fyzike. Svet z hľadiska fyziky a svojho fungovania, sú len čísla. A čísla nesú informáciu.

Sefirot ako Božie emanácie podľa tradície manifestujú  na jednej strane Božie vlastnosti, na strane druhej sú prejavom Boha Stvoriteľa a tvoria základ tohto sveta. Tradícia o nich hovorí ako o Božích atribútoch, skrze ktoré Boh Tvoril svet, udržiava ho (viď. nižšie soveso BaLaM) a spája ho so sebou samým.

Ak by sme chceli pochopiť, čo to vlastne sefiry  sú, najlepšie si je predstaviť, že je to akoby duchovná potencia vychádzajúca priamo z Boha, ktorá je jeho súčasťou, nie je priamo totožná s Ním (to aby sme sa vyhli antropomorfizmu, či antropopatizmu) a skrze ktoré pôsobí priamo na svet.

Sefirot sú dielom Boha, ktoré sa vznášajú v súcne, sú Jeho súčasťou , ale nie On samotný(!).  Skrze ne sa odvíja čas a priestor, skrze ne je možné vnímať Boha, poznať ho  a hovoriť s Ním. Sú všetkým, čím je budovaný svet. Nachádzajú sa vo vzájomnej rovnováhe (opäť sloveso BaLaM), aby svet v existencii obstál. Keby bolo vo svete viac súdu a prísnosti, než milosrdenstva – svet by sa zrútil a prestal existovať, lebo všetko by bolo absolútne potrestané za svoje chyby. A naopak, keby prevyšovalo milosrdenstvo, nič by sme sa nikdy nenaučili. Rozum bez múdrosti by sa obmedzil na čisté racio a hĺbka samotnej múdrosti bez racionálneho uvažovania tiež neobstojí vo svete.

Základ pre učenie o názvoch sefír je položený už v Tóre i iných textoch židovských posvätných písiem. Starí kabalisti vychádzali z dvoch biblických pasáží: 2M 31.3 a 1 Kron 29.10-11. V 2M sú použité názvy prvých troch sefír a teda najvyššej triády.

Duch živého Boha” zodpovedá Keter; “múdrosť je Chochma a chápavosť” je Bina.

Šesť  nižších sefír sú vymenované ako Božie vlastnosti: Gedula (veľkosť) totožná s Chesed (láskavosť a teda milosrdenstvo) – len ten je mocný/veľký, kto môže zabiť a nikdy to neurobí(je milosrdný), Gevura (moc), Necach (víťazstvo, či večnosť), Hod (sláva, majestát), Tiferet (krása), Jesod (základ, všetko čo je na nebi i na zemi je tvoje), Malchut/Mamlacha (kráľovstvo).

Sefiry sú mostom medzi našim hmotným svetom a Ejn Sof. Skrze ne sa dostáva podstata Boha do nášho sveta a do našich životov.

Sefiry (niekedy prekladané aj ako “sféry”) sú tiež nazývané nádobami v zmysle nesenia informácie. V tomto prípade matematickej. Dnes vieme, že celý vesmír stojí na matematike.

Všetkých desať sefír je zoradených do tvaru sefirotického stromu,  ktorý sa nazýva illán. Illán sa rozdeľuje ešte na “Hornú” a “Dolnú” tvár. Tento termín má v rôznych kabalistických školách rozdielny význam. Kniha Zohar rozlišuje Dlhú  Tvár (arich anpin) a Krátku Tvár (zeir anpin) = Milosť a Prísnosť Božiu. Obe tváre tvoria spolu dve tváre – “parcufim”, sing. “parcuf”.

illan

Jecira hovorí o “sefirách Ničoty” – sfirot belima. Slovo “belima”  je odvodené z jediného jej bibllického použitia, ktoré sa nachádza v knihe Jób (26.7) a znamená “uzavretý”, “absolútny”, a býva chápaný ako “nevysloviteľný”. Niektorí ho chápu ako označenie niečoho základného v zmysle počiatku (Frederick E. Greenspahn), alebo ho kladú do súvisu so silami chaosu (tohu), odvolávajúc sa práve na Jóba (Arje Kaplan).

V súvislosti so sefirami býva toto slovo vysvetľované v rovine dávnych pojmov, ktoré nevyžadujú a ani nemajú formu a zvuk, narozdiel od písmen. Neobsahujú nijakú substanciu. Sú akoby nevyslovené (v našom ponímaní) a teda ich nemožno pochopiť. Preto belima=beli ma → doslovne “bez” “čo”, tzn. “bez ničoho” a teda “Ničota“.

Zároveň slovo súvisí akoby so slovesom BALAM – držať na uzde, tj. neopísateľné sily udržiavajúce stvorenie v určitej rovine a Arje Kaplan v náväznosti na Sefer Jecira 1:8, upozorňuje na súvislosť práve s ústami, prenesene s pauľou, ktorá nesie uzdu. Preto príklon ku spoločnému koreňu so slovesom BALAM, v zmysle chápania akéhosi udržateľného poriadku, je evidentná.

Josef Bláha cituje Azriela z Gerony (13.stor.), ktorý slovo “belima” chápe ako synonymum pre Ejn Sof, prekladané ako Nekonečno, či Čosi bez konca.

Sefiry sú medzi sebou pospájané 22 spojmi, vedúcimi vodorovne, zvislo a diagonálne, ktoré spolu s nimi vytvárajú  “srdce stvorenia” = LEV (lamed, bet) = 32 ciest múdrosti, ktorými bol stvorený svet (SJ 1:1). Kto sa učil hebrejsky pozná, že každé písmeno hebrejskej abecedy zodpovedá aj číslu. A tu sme opäť pri číslach, kvantách a počítaní.

Sefer Jecira nazýva 22 písmen hebrejskej abecedy 22 zakladajúcimi písmenami – tzv. OTIJOT JESOD, pretože ich pomocou bol svet stvorený a teda založený (SJ 2:2). Písmenami a teda slovom bol stvorený svet, stále ho tieto udržujú (Ž119.89), keby mu boli odňaté, svet by prestal existovať (midraš Tehilim). Z toho vyplýva a verí sa, že kto vie správne narábať s písmenami (správna vizualizácia, zvuk(tón) i farba), dokáže zaobchádzať aj so základnými silami stvorenia. A to sa uvádza ako hlavná myšlienka Sefer Jeciry.

Talmud (Berachot 55a) dáva v tomto zmysle odkaz na biblický verš (2M 31.3), v ktorom sa hovorí o Besalelovi, hlavnom remeselníkovi pri stavbe svätyne, ktorý, vedel ako treba obmeňovať písmená, s ktorými boli stvorené nebesá a zem, pretože ako ho vorí Písmo: “…ho naplnil Duchom Božím , múdrosťou i chápavosťou…”, čím sa myslí Keter, Chochma a Bina.

Sefiry Keter, Chochma a Bina, tzv. Horná triáda tvorí Hornú tvár – a Dolnú tvár tvoria ostatné sefiry.

Hornú triádu vyjadrujú v Sefer Jecire tzv. Tri Matky, zodpovedajúce písmenám ŠIN, MEM a ALEF; a zároveň tri vodorovné línie spájajúce sefiry na sefirotickom strome. Matkami sú nazývané preto, že sú považované za prvoradé, zároveň majú tieto písmená v abecede zvláštne postavenie. ALEF stojí na jej začiatku, MEM v strede a ŠIN je síce predposledné, ale nakoľko posledné TAV patrí medzi 7 zdvojených, je akoby posledným a tak je kabalistami aj chápané.

Viac o nich bude pojednané v kapitole 6 verše 1 a 2.

Termín “matky” treba chápať aj ako princípy, počiatočnú matériu, východiskovú látku a pod.

ŠIN a MEM sú akoby váhy, merajúce zásluhy a hriechy, pričom rovnováhu medzi nimi zaručuje ALEF. MEM zodpovedajúce vode a aj jeho zvuk je v mystike nemý, je zlučované so ŠIN – ohňom a syčavým zvukom ohňa, za pomoci ALEFu – vzduchu. Všetky tri zvuky charakterizujú prvky, ktorým zodpovedajú a vytvárajú tzv. “nebeský oheň” – šamajim. Neskôr bude reč o “spojil, zvážil a vymenil” a tým sa myslí práve permutovanie písmen za pomoci písmena Alef, ale všetky navzájom, vytvárajúce 231 spôsobov ako kombinovať 22 hebrejských písmen do párov, čiže mien (ŠeM – opäť oheň a voda spojené neviditeľným vzduchom).

Napr.

AA AB AC………AT

BA BB BC BD……BT  atď.

Sedem dvojitých sú písmená, ktoré v hebrejčine majú dvojakú výslovnosť a teda majú dva zvuky. Ide o písmená B (V); G (Gh); D (Dh); P (F); T (Th); K (Ch) a R, ktoré má v dnešnej hebrejčine už len jednu výslovnosť a bodku dageš, ktorá značí razenú výslovnosť, už nikdy nenesie (viď. 1:1). Viac a podrobnejšie bude o nich prejednané vo štvrtej kapitole. V illáne stvárňujú 7 zvislých prepojení.

Dvanásť základných, sú všetky ostatné písmená s jednou výslovnosťou, nesúce len jeden zvuk a zodpovedajú 12 diagonálnym prepojom na sefirotickom strome illán.  Opäť, ich dôkladné prejednanie obsahuje piata kapitola.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY:

This entry was posted in Nezaradené and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s